Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.sotebuy.com/mrcoco opartego na platformie internetowej udostępnianej przez serwis SOTEBUY, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług sklepu internetowego Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować.
 3. Właścicielem Serwisu jest SOTE Jakubowicz Spółka Jawna z siedzibą ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, REGON: 63451780900000, KRS: 0000173954.
 4. Sprzedawcą (właścicielem sklepu internetowego) jest KT Katarzyna Polsakiewicz z siedzibą Szklarka Przygodzicka 3, 63-500 Ostrzeszów , Polska, NIP: 622-259-15-42
 5. Przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników Serwisu odbywa się na podstawie zasad ustanowionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych W Związku Z Przetwarzaniem Danych Osobowych i W Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych oraz Uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO). Podanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, żądania usunięcia, przeniesienia, ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu.

§2 Definicje

Dla celów tego regulaminu przyjmuje się, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:
 1. Serwis (SOTEBUY) – serwis udostępniający platformę internetową, na której Sprzedawca jest uprawniony do prowadzenia swojego sklepu, w ramach którego dokonuje na rzecz Kupującego sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Administrator serwisu oraz administrator danych osobowych - SOTE Jakubowicz Spółka Jawna z siedzibą ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, REGON: 63451780900000, KRS: 0000173954.
 3. Sprzedawca – Przedsiębiorca, który założył i użytkuje konto w Serwisie posiadając w nim utworzony sklep internetowy, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży na rzecz Kupującego towarów określonego rodzaju.
 4. Kupujący - osoba fizyczna, prawna bądź też tzw. ułomna osoba prawna (nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem sklepu internetowego dokonuje zakupu od Sprzedawcy towarów określonego rodzaju.
 5. Polityka prywatności - odrębny dokument określający zasady administrowania danymi osobowymi użytkowników, stanowiący integralny załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Przedsiębiorcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta między Przedsiębiorcą a Konsumentem zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)

§3 Zakres usług

 1. Kupujący jest uprawniony do składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym odbywa się poprzez wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności i zatwierdzeniu zamówienia.
 3. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za złożone zamówienie w następujących formach:
  1. Przelew bankowy
  2. Płatność przy odbiorze
 4. Realizacja przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia rozpoczyna się dopiero z momentem otrzymania płatności za całość złożonego zamówienia, oprócz zamówienia złożonego w formie przy odbiorze.
 5. Koszty związane z dokonaniem płatności oraz koszty dostawy podane są na stronie zamówienia zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy dostawy Sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez Sprzedawcę z tego tytułu.
 6. Całkowity czas realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia nie będzie przekraczać 14 dni roboczych, z wyjątkiem sytuacji, gdy na karcie danego produktu Sprzedawca wyraźnie wskaże inny termin realizacji danego zamówienia.
 7. Zamówienie przesyłane jest na adres Kupującego wskazany przez niego w formularzu zamówienia.
 8. Dostawa zamówienia następuje w sposób wskazany przez Sprzedawcę w ofercie i w cenach w niej wskazanych.
 9. Celem potwierdzenia zapłaty za wykonaną usługę Sprzedawca prześle Kupującemu według jego wyboru - paragon albo fakturę VAT w formie elektronicznej na podany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail.

§4 Aktualizacje

 1. Usługi w SOTEBUY podlegają automatycznym aktualizacjom.
 2. Aktualizacje serwisu wiążą się z czasową niedostępnością serwisu.
 3. SOTEBUY informuje z wyprzedzeniem 1 - dniowym o przeprowadzeniu aktualizacji, zastrzega sobie również prawo, by w sytuacjach szczególnych przeprowadzić aktualizację bez uprzedzenia.

§5 Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, niezbędne jest:
  1. posiadanie przez Kupującego komputera bądź innego urządzenia elektronicznego z systemem operacyjnym Mac OS X, Linux, Adroid lub Windows,
  2. zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer – wersja 9, Chrome – wersja 46, Safari – wersja 8, Firefox – wersja 41, Opera – wersja 32,
  3. włączoną obsługę Cookies.
 2. W celu dokonania zakupu wymagane jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.

§6 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy (utworzenia konta bądź zawarcia umowy kupna-sprzedaży), Kupujący może odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny swojego odstąpienia i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie na adres mailowy bądź adres korespondencyjny Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
 2. Celem odstąpienia od umowy, Kupujący może skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy - umowę uważa się za niezawartą, natomiast Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Powyżej wskazane warunki skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy dotyczą wyłącznie relacji między Konsumentem a Przedsiębiorcą w ramach zawieranej przez nich umowy na odległość.

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczoną przez Sprzedawcę usługą można składać za pośrednictwem adresu e-mailowego Sprzedawcy:
 2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczoną przez Sprzedawcę usługą można składać za pośrednictwem adresu e-mailowego Sprzedawcy: abra.komp@gmail.com bądź drogą pocztową na adres: Szklarka Przygodzicka 3, 63-500 Ostrzeszów , Polska
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie – najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Kupującego.

§8 Odpowiedzialność właściciela serwisu

 1. SOTE Jakubowicz Spółka Jawna nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez Sprzedawcę.
 2. Jeśli Kupujący decyduje się zakupić produkt od Sprzedawcy, robi to na własną odpowiedzialność. Właściciel serwisu jako dostawca narzędzia technologicznego nie odpowiada w żaden sposób za transakcję (jej przebieg oraz powodzenie).
 3. Właściciel serwisu nie odpowiada za przerwy w działaniu serwisu powstałe z przyczyn od siebie niezależnych.
 4. Właściciel serwisu nie odpowiada za utratę danych umieszczanych w serwisie spowodowanych awarią serwera lub systemu informatycznego.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.sotebuy.com/mrcoco/regulamin
 2. Kupujący ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sprzedawca ma prawo w każdym czasie dokonać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn dotyczących zmian przepisów prawa, podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o zmianie sposobu istotnych warunków świadczenia usług bądź też zmianie przedmiotu działalności.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10-09-2018 roku i wiąże w tej wersji od dnia jego zmiany lub odwołania.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).