Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka ochrony prywatności Użytkownika serwisu SOTEBUY

A. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest SOTE Jakubowicz Spółka Jawna z siedzibą ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, Polska, REGON: 63451780900000, KRS: 0000173954. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad funkcjonowania Polityki Prywatności, istnieje możliwość kontaktu z Administratorem Danych pod adresem: SOTE Jakubowicz Spółka Jawna z siedzibą ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań bądź też w formie w formie elektronicznej pod adresem e-mailowym: privacy-policy@sotebuy.com
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i W Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych oraz Uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - dalej: “RODO”).
 3. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu SOTEBUY oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

B. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe zbierane są przez Administratora poprzez przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika w drodze wypełnienia formularzy rejestracyjnego, w trakcie kontaktu e-mailowego lub listownego, jak również zawierania umowy sprzedaży i wypełnienia w tym celu stosownego formularza online.

C. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może w każdej chwili:
  1. żądać dostępu do danych zawartych w formularzu rejestracyjnym;
  2. poprawienia swoich danych osobowych bądź też ich uzupełnienia;
  3. wycofać złożoną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie jego zgody przez cofnięciem;
  4. żądać usunięcia swoich danych osobowych lub ich ograniczenia;
  5. żądać przeniesienia swoich danych osobowych poprzez otrzymanie kopii danych przetwarzanych przez Administratora Danych;
  6. wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, na które wyraził wcześniej zgodę, w tym również dotyczących marketingu bezpośredniego (wówczas Administrator będzie przetwarzał jego dane osobowe jedynie z ważnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, natomiast od tego momentu nie może dłużej ich przetwarzać w innych celach)
  7. wnieść skargę do organu nadzorczego

D. CELE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Dane podane w formularzu są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:
 1. w celu wykonania umowy sprzedaży, której są Państwo stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i jest warunkiem jej zawarcia (w tym również wystawienia faktury VAT w przypadku takiego życzenia Użytkownika) przy czym odmowa zgody na przetwarzanie tych danych osobowych powoduje automatyczną rezygnację przez Użytkownika z zawarcia umowy sprzedaży - do czasu jej realizacji oraz wykazania prawidłowości jej wykonania (przedawnienia roszczeń z nią związanych);
 2. w celu obsługi konta Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO aż do momentu jego rezygnacji;
 3. w celu odpowiedzi na kontakt ze strony Użytkownika bądź osoby zainteresowanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO do czasu zakończenia kontaktu ze strony Użytkownika;
 4. w celu realizacji spoczywających na Administratorze Danych obowiązków księgowych, podatkowych i innego rodzaju zobowiązań prawnych (w tym również rozpoznania ewentualnej reklamacji, odstąpienia od umowy) związanych z realizacją umowy sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 6. w celu wysyłania newslettera z treściami reklamowymi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie udzielonej zgody przez Użytkownika do czasu jej cofnięcia.

E. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, wdrażając w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ich poufność.
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

F. PLIKI „COOKIES”

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku i jego zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików “cookies”. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w serwisie, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych podmiotów, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza kontrolą Administratora. Serwis SOTEBUY nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

G. MODYFIKACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji polityki ochrony prywatności z powodów dotyczących rozwoju technologicznego bądź też zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych, o czym będzie niezwłocznie informować Użytkownika.