§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu SOTEBUY, a także prawa i obowiązki Właściciela Serwisu oraz Użytkownika.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień.
 3. Właścicielem Serwisu jest SOTE Jakubowicz Spółka Jawna z siedzibą ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, Polska, REGON: 63451780900000, KRS: 0000173954.
 4. Przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników Serwisu odbywa się na podstawie zasad ustanowionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych W Związku Z Przetwarzaniem Danych Osobowych i W Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych oraz Uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO). Podanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, żądania usunięcia, przeniesienia, ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu.

§2 Definicje

Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:
 1. Serwis (SOTEBUY) – serwis dostarczający narzędzia technologiczne do zakładania i prowadzenia stron internetowych, a także oferowania przedmiotów i usług na sprzedaż.
 2. Administrator serwisu oraz administrator danych osobowych - SOTE Jakubowicz Spółka Jawna z siedzibą ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań, REGON: 63451780900000, KRS: 0000173954.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która założyła i użytkuje konto w serwisie SOTEBUY.
 4. Polityka prywatności - odrębny dokument określający zasady administrowania danymi osobowymi użytkowników, stanowiący integralny załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą między Przedsiębiorcą a Konsumentem zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)

§3 Zasady użytkowania kont

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a następnie aktywację konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, przesłany Użytkownikowi przez Administratora na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mailowy.
 2. Użytkownik rejestrując konto zobowiązuje się do podania swoich prawdziwych danych osobowych.
 3. Użytkownikami serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. Z serwisu mogą również korzystać również osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia, jeśli posiadają zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego, jednakże tylko w zakresie konta bezpłatnego. Jednocześnie, osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad małoletnim powyżej 16 roku życia, ponoszą odpowiedzialność za działania tego Użytkownika w ramach serwisu SOTEBUY, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem SOTEBUY i osób trzecich.
 5. SOTEBUY zastrzega sobie prawo do stosowania ograniczeń w możliwości założenia kont użytkowników w ten sposób, iż założenie konta może zostać ograniczone dla osób, które będą posiadać specjalny kod aktywacyjny lub rejestracja może odbywać się z polecenia innych użytkowników.
 6. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta oraz jego danych (loginu i hasła) osobom trzecim.
 7. Użytkownik może korzystać z konta bezpłatnie przez okres 30 dni w zakresie funkcjonalnym opisanym w aktualnej dokumentacji systemu dostępnej pod adresem https://www.sotebuy.com/pl/help-center oraz https://www.sotebuy.com/pl/premium
 8. Użytkownik ma prawo do przekształcenia konta w konto komercyjne o szerszym zakresie funkcjonalnym szczegółowo opisanym w § 5 pkt. 3 w dowolnym momencie korzystania z serwisu.

§4 Treści

 1. Użytkownik nie może umieszczać na swojej stronie treści naruszających prawo, w tym w szczególności agresywnych, obelżywych, obraźliwych, a także treści o charakterze erotycznym oraz treści naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich, w tym praw autorskich.
 2. Użytkownik nie może umieszczać na swojej stronie produktów, których sprzedaż jest zakazana, w szczególności narkotyków i innych substancji odurzających.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do blokady lub usunięcia bez ostrzeżenia konta, na którym znajdą się treści lub produkty naruszające niniejszy Regulamin.
 4. W przypadku dokonania blokady, Administrator informuje o tym fakcie Użytkownika, jednocześnie wskazując na przyczyny jego dokonania oraz wzywa do ich usunięcia w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem usunięcia konta.
 5. Blokada konta nie oznacza rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i należy przez nią rozumieć uniemożliwienie dostępu użytkownikowi do usługi bez usunięcia w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, itp. umieszczonych przez Użytkownika na swoim koncie.
 6. Administrator zdejmie blokadę Użytkownika w przypadku ustania przyczyn, z których została ona założona.
 7. Usunięcie konta oznacza rozwiązanie łączącej strony umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Użytkownika.

§5 Zakres usług

 1. SOTEBUY oferuje Użytkownikom usługę darmową w formie konta funkcjonalnego, z którego może korzystać jedynie w zakresie funkcjonalnym określonym w § 3 pkt. 7 niniejszego regulaminu oraz funkcję płatną w formie konta komercyjnego.
 2. SOTEBUY może zaprzestać świadczenia darmowych usług w dowolnym momencie, jednocześnie zobowiązując się do poinformowania o tym Użytkownika w drodze korespondencji elektronicznej na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mailowy.
 3. SOTEBUY w ramach usługi Premium gwarantuje:
  1. indywidualna domena (jeśli użytkownik posiada indywidualną domenę, może ją podpiąć do konta, po opłaceniu usługi). Do jednego konta może być podpięta tylko jedna domena.
  2. możliwość wystawienia do 100 produktów w ramach prowadzonego sklepu internetowego,
  3. możliwość dodania do 20 zdjęć,
  4. płatność PayPal.
  5. do 200 000 odsłon/rocznie.
  6. certyfikat SSL
 4. Ceny produktów
  1. W systemie SOTEBUY można dodawać produkty o maksymalnej cenie 10 000 PLN lub 2500 EURO.
  2. Ceny produktów nie mogą zawierać cyfry 9, poza pierwszą cyfrą. Dozwolone są ceny z cyfrą 9 np. 9, 90, 927, tylko jeśli 9 jest pierwszą cyfrą, W pozostałych przypadkach cyfra 9 nie jest dozwolona np.: 99, 199, 1.99 itp.
 5. Usługa płatna (Premium) na zarejestrowanym koncie Użytkownika może zostać przez niego w każdej chwili zakupiona i jest aktywowana po zaksięgowaniu przez Administratora dokonanej przez Użytkownika płatności w wysokości 100 EURO netto / 1 rok lub 450 PLN netto / 1 rok lub 10 EURO netto / 1 miesiąc lub 45 PLN netto / 1 miesiąc dla usługi Premium. Dokonanie płatności oznacza wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi płatnej przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty za wskazaną wyżej usługę tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
  1. przelewem na wskazane konto bankowe,
  2. kartą płatniczą za pośrednictwem PayPal.
 7. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności Administrator nie może żądać od Użytkownika opłaty przewyższającej koszty poniesione przez niego z tego tytułu.
 8. Usługa świadczona przez SOTEBUY jest usługą elektroniczną i po jej aktywacji płatność za nią nie podlega zwrotowi.

§6 Aktualizacje

 1. Usługi w SOTEBUY podlegają automatycznym aktualizacjom.
 2. Aktualizacje serwisu wiążą się z czasową niedostępnością serwisu.
 3. SOTEBUY informuje z wyprzedzeniem 1 - dniowym o przeprowadzeniu aktualizacji, zastrzega sobie również prawo, by w sytuacjach szczególnych przeprowadzić aktualizację bez uprzedzenia.

§7 Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, niezbędne jest:
  1. posiadanie przez Użytkownika komputera bądź innego urządzenia elektronicznego z systemem operacyjnym Mac OS X, Linux, Adroid lub Windows,
  2. zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer – wersja 9, Chrome – wersja 46, Safari – wersja 8, Firefox – wersja 41, Opera – wersja 32,
  3. włączoną obsługę Cookies.
 2. W celu założenia konta wymagane jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

§8 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy (utworzenia konta bądź uiszczenia opłaty za konto płatne), Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny swojego odstąpienia i bez ponoszenia kosztów poprzez przesłanie na adres mailowy bądź adres korespondencyjny serwisu stosownego oświadczenie o odstąpieniu. Możliwość odstąpienia od zawartej umowy nie obejmuje sytuacji, gdy Użytkownik dokonał potwierdzenia aktywacji konta płatnego.

§9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczoną przez Sote usługą płatną (Premium lub Premium plus) można składać za pośrednictwem adresu e-mailowego SOTEBUY: office@sote.pl bądź drogą pocztową na adres: SOTE Jakubowicz Spółka Jawna z siedzibą ul. Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie – najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w terminie określonym w pkt. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na jego korzyść.

§10 Rezygnacja z usługi

 1. Z chwilą założenia przez Użytkownika konta umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Każdy użytkownik ma prawo do zamknięcia swojego konta. Operacji tej można dokonać przez wypełnienia formularza zamknięcia konta.
 3. Niekorzystanie z konta przez Użytkownika przez okres ponad 6 miesięcy powoduje jego usunięcie.
 4. SOTEBUY przechowuje dane Użytkowników do 30 dni od momentu zamknięcia konta. W tym okresie Użytkownik może otworzyć ponownie tę samą usługę i nadal z niej korzystać.
 5. Po zamknięciu konta SOTEBUY może wykorzystywać nadal dane produktów zamieszczonych w ramach usługi dla celów statystycznych.
 6. Każdy Użytkownik korzystający z płatnej usługi może zrezygnować w jej trakcie, nie powoduje to jednak zwrotu płatności za okres niewykorzystany - tj. uiszczonej opłaty za dany rok.

§11 Odpowiedzialność właściciela serwisu SOTEBUY

 1. SOTE nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez Użytkownika.
 2. Jeśli Użytkownik decyduje się zakupić produkt od innego Użytkownika Serwisu SOTEBUY, robi to na własną odpowiedzialność. SOTE jako dostawca narzędzia technologicznego nie odpowiada w żaden sposób za transakcję (jej przebieg oraz powodzenie).
 3. SOTE nie odpowiada za przerwy w działaniu serwisu powstałe z przyczyn od siebie niezależnych.
 4. SOTE nie odpowiada za utratę danych umieszczanych w serwisie spowodowanych awarią serwera lub systemu informatycznego.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://www.sotebuy.com/terms-and-regulations
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Administrator ma prawo w każdym czasie dokonać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn dotyczących zmian przepisów prawa, podjęcia przez Administratora decyzji o zmianie sposobu istotnych warunków świadczenia usług bądź też zmianie przedmiotu działalności.
 4. O nowej, zaktualizowanej wersji Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany w drodze e-mailowej w dniu jego publikacji i zostanie mu wyznaczony 7-dniowy termin do jego akceptacji albo do rozwiązania Umowy.
 5. W przypadku wyraźnej akceptacji nowego regulaminu, jak również w przypadku braku wyraźnego oświadczenia o braku tej akceptacji, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania nowej, zaktualizowanej wersji Regulaminu.
 6. W przypadku wyraźnego oświadczenia Użytkownika o braku akceptacji nowego Regulaminu uznaje się, iż Użytkownik korzysta z prawa do rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 roku i wiąże w tej wersji od dnia jego zmiany lub odwołania.